Speciaal voor vakmannen en vrouwen

Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van FixAway gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het platform van FixAway aanvaardt de Klusser aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Account: het account op het platform dat het mogelijk maakt voor de klusser om gebruik te maken van de diensten.

1.2. Opdracht: een opdracht op het platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het platform, waarin een opdracht voor (klus)werkzaamheden wordt aangeboden door een opdrachtgever.

1.3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4. Dienst: de dienstverlening die door FixAway wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het platform.

1.5. Gebruiker: de gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het platform, waaronder begrepen, opdrachtgevers en klussers.

1.6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een een klusser zoekt voor het verrichten van (klus)werkzaamheden gebruikmaking van het platform.

1.7. Klusser: de rechtspersoon die zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in navolging van een zoekopdracht van een Opdrachtgever. Elke klusser wordt gezien als zakelijke gebruiker en derhalve zijn, voor zover in deze algemene voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor zakelijke overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor overeenkomsten met consumenten.

1.8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen FixAway en klusser met betrekking tot de dienst, waar deze algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.9. Profielpagina: een pagina op het platform met een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en de projecten van de klusser. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door FixAway gewijzigd worden.

1.10. Platform: het door FixAway via de website www.FixAway.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop opdrachtgevers en klussers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden.

1.11. Reactie: iedere reactie van de klusser op een opdracht, ongeacht de inhoud daarvan.

1.12. FixAway: de besloten vennootschap FixAway BV, gevestigd te (1181 XG) Pieter Lastmanweg 5, KvK nummer: 78737702.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen FixAway en de klusser.

2.2. FixAway is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal FixAway deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de klusser. Indien de klusser met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de klusser de overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen FixAway en de klusser zijn overeengekomen.

2.4. FixAway wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de klusser van de hand.

2.5. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de klusser en FixAway, wordt de klusser geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. FixAway zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. FixAway beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de overeenkomst, nu de klusser niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4. Dienstverlening

4.1. FixAway biedt een platform aan waarop opdrachtgevers en klussers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. FixAway heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met het platform of anderszins.

4.2. FixAway is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar diensten aan te passen en/of te beëindigen.

4.3. FixAway heeft de inhoud van het platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het platform in reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. FixAway draagt voor de inhoud van reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt FixAway verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en klussers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die FixAway stelt.

4.4. FixAway biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert FixAway niet:

 1. dat de informatie op het platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informatie;
 2. dat het platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 3. dat derden niet het platform en/of de systemen van FixAway onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5. Onderhoud

5.1. FixAway is gerechtigd het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens FixAway ontstaat. FixAway is niet gehouden om gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1. Uitsluitend natuurlijke personen en rechtspersonen die geen consument zijn, ingeschreven zijn in het KvK-register en zich toeleggen op het uitvoeren van kluswerkzaamheden, zullen zich als klusser registeren op het platform. Daaronder vallen niet uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

6.2. De klusser garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de klusser:

 1. dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten;
 2. zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 3. dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende de looptijd van de overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar de klusser werkzaam in is;
 4. dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor klussers die FixAway stelt en die FixAway van tijd tot tijd via het platform of op andere wijze aan de klusser communiceert. FixAway zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de klusser communiceren en de klusser een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen; en
 5. dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment gelden de huisregels, zoals die op het platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door FixAway van tijd tot tijd worden aangepast.

6.3. Klusser zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het platform met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden voor een opdrachtgever. Klusser zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan opdrachtgevers.

6.4. Door het aanbieden van gegevens op het platform, waaronder mede maar niet beperkt tot reacties, offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de klusser toestemming deze gegevens op het platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Klusser is ermee bekend dat de positionering van zijn reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

6.5. De klusser is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van FixAway niet zal schaden.

6.6. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het platform worden geplaatst:

 1. materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze algemene voorwaarden;
 2. materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
 3. materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van FixAway of derden worden geschonden;
 4. materiaal dat naar de mening van FixAway in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
 5. materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de dienst of het platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;
 6. een advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
 7. materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
 8. materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden.

6.7. FixAway behoudt zich het recht voor de door de klusser opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. FixAway behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om reacties, advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Klusser op schadevergoeding.

6.8. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de klusser komen pas tot stand op het moment dat opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de klusser heeft bevestigd. FixAway is bij overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de klusser geen partij. FixAway kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van klussers om die werkzaamheden uit te voeren. Klusser vrijwaart FixAway jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.9. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het platform door de klusser worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van gebruikers te verzamelen voor welk doel dan ook.

6.10. Indien de klusser in strijd handelt met het in artikel 6.9 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van FixAway om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de klusser te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

6.11. Indien de klusser spoedklussen wenst uit te voeren, dan kan de klusser dit op het platform kenbaar maken door in zijn account de optie spoed te selecteren. Bij het aannemen van spoedklussen verplicht de klusser zich binnen twee(2) uur ter plaatse te begeven daar waar de spoedklus uitgevoerd dient te worden. Mocht de klusser zich niet binnen de gestelde twee(2) uur op locatie begeven daar waar de spoedklus uitgevoerd dient te worden, dan zal de klusser geroyeerd worden en aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit.

6.12. Door gebruik te maken van het platform veplicht de klusser zich om binnen acht(8) uur te reageren op een reactie van de opdrachtgever. Indien de klusser niet binnen acht(8) uur op een reactie reageert, dan zal FixAway de klusser een waarschuwing geven via de mail. Bij herhaaldelijk uitblijven van een reactie door de klusser, zal FixAway de klusser van het platform verwijderen.

Artikel 7. Reviews

7.1. Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de profielpagina van de klusser met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de voorwaarden reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.2. De inhoud van een review wordt bepaald door de opdrachtgever. FixAway heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. FixAway is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review.

7.3. FixAway is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de voorwaarden reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.4. Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
 2. een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een klusser;
 3. een review mag geen links en/of scripts bevatten; en
 4. een review dient te zijn toegevoegd door de opdrachtgever en dient betrekking te hebben op de klusser van wie de opdrachtgever een reactie heeft gekregen en/of waarmee de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8. Privacy

8.1. FixAway verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van FixAway, zoals gepubliceerd op het platform, van toepassing.

Artikel 9. Account en informatieverstrekking door de klusser

9.1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van FixAway dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

9.2. FixAway kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van dekKlusser. De klusser zal deze informatie op eerste verzoek aan FixAway verstrekken. Verstrekt de klusser de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van FixAway, dan heeft FixAway het recht om het account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

9.3. FixAway is gerechtigd een account te verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat de klusser niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van FixAway, dat er een vermoeden is dat de klusser in strijd handelt met de algemene voorwaarden en/of dat de klusser eerder misbruik van het platform heeft gemaakt.

9.4. Om toegang te krijgen tot het account wordt een wachtwoord aan de klusser verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de klusser mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De klusser is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart FixAway voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.

9.5. FixAway is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het platform behoren bij uitsluiting toe aan FixAway met uitzondering van het materiaal dat door de gebruikers is aangeleverd door het plaatsen van reacties, advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

10.2. Het is de klusser niet toegestaan het platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van FixAway, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het klusser niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FixAway, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3. De Klusser garandeert dat de door hem op het platform geplaatste informatie, waaronder begrepen reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De klusser vrijwaart FixAway volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11. Uitsluiting

11.1. FixAway behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de klusser uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het platform en de dienst, door onder meer zijn account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

 1. de klusser op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
 2. de klusser inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
 3. FixAway een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de klusser zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;
 4. de klusser een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
 5. de klusser een review plaatst over een opdracht die door de klusser zelf is uitgevoerd of indien de klusser zich anderszins valselijk voordoet als een opdrachtgever op het platform;
 6. de klusser via de dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere klussers voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene voorwaarden;
 7. de klusser in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 8. de klusser niet (langer) voldoet aan de door FixAway gestelde kwaliteitseisen; en
 9. de klusser medewerkers van FixAway of opdrachtgevers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12. Overmacht

12.1. FixAway is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan FixAway gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid FixAway

13.1. FixAway is alleen aansprakelijk voor directe schade die de klusser lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Klusser redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van FixAway te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van FixAway wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.2. De totale aansprakelijkheid van FixAway bedraagt nooit meer dan het totale abonnementsgeld die de klusser aan FixAway voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van 100 (honderd) euro.

13.3. Iedere aansprakelijkheid van FixAway voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is FixAway niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klusser die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het platform en/of de diensten.

13.4. Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van FixAway die ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van FixAway of haar senior management.

Artikel 14. Beveiliging

14.1. FixAway spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. FixAway legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Melding van inbreuk

15.1. Reacties, advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het platform bepaald en onder vermelding van de op het platform gevraagde gegevens.

15.2. Indien een klusser van mening is dat bepaalde informatie op het platform onrechtmatig is kan hij dit aan FixAway melden via de contactinformatie op het platform. Aan de hand van de door deze klusser op te geven gegevens zal FixAway de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor FixAway voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de klusser zal FixAway op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door FixAway worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de klusser FixAway voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die FixAway lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16. Duur en beëindiging overeenkomsten voor onbepaalde duur

16.1. Behoudens voor zover in Artikel 18 hieronder anders is bepaald of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat de overeenkomst tussen FixAway en klusser wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

16.2. De overeenkomst kan door de klusser op ieder moment worden opgezegd door in te loggen op zijn eigen account.

16.3. FixAway heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. FixAway zal de opzegging via het account of per e-mail communiceren.

16.4. Indien de klusser in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst heeft FixAway het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.

16.5. De beeïndiging van de overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de klusser niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan FixAway.

Artikel 17. Duur en beëindiging overeenkomst

17.1. De overeenkomst tussen FixAway en de klusser wordt aangegaan voor de duur van 1 (een) maand met inachtneming van 1(een) maand proefperiode. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de overeenkomst. Na afloop van de initiële proefperiode wordt de overeenkomst automatisch maandelijks verlengd, tenzij FixAway ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de overeenkomst niet zal verlengen en/of klusser de overeenkomst beeindigt in overeenstemming met lid 2 van dit Artikel 18.

17.2. De overeenkomst kan door de klusser, als deze is ingelogd via "Mijn Account", online worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd. De Klusser moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde opzegproces op https://fixaway.nl/account/abonnement.

17.3. Indien de klusser in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst, heeft FixAway het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de klusser niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan FixAway.

Artikel 18. Tarieven

18.1. De klusser is aan FixAway een maandelijkse vergoeding verschuldigd van euro’s € 8,95 exclusief BTW.

18.2. Alle door FixAway vermelde prijzen zijn in euro's (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

18.3. Indien er sprake is van een overeenkomst als bedoeld in Artikel 18 van deze algemene voorwaarden is de klusser de overeengekomen maandelijkse vergoeding verschuldigd. De periodiek aan FixAway verschuldigde vergoeding wordt automatisch geincasseerd via de Payment Service Provider Mollie.

18.4. FixAway is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het platform. Indien de klusser niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze algemene voorwaarden niet al het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met FixAway volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.2 omschreven wijze op te zeggen.

18.5. FixAway is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar tarief aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging.

Artikel 19. Betaling

19.1. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient de klusser na totstandkoming van de overeenkomst FixAway te machtigen op de wijze zoals op het platform vermeld. Indien FixAway op het platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, is FixAway gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

19.2. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, dan is de klusser automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Het account van desbetreffende klusser vanaf dat moment geblokkeerd.

19.3. Pas nadat de mogelijkheid tot automatische incasso weer mogelijk is en de klusser nog steeds gebruik wenst te maken van het platform, dan kan de klusser dit kenbaar maken aan FixAway. De blokkering van de account wordt dan opgeheven.

19.4. Enig beroep door de Klusser op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 20. Geschillen

20.1. Op deze Algemene voorwaarden, alle overeenkomsten tussen FixAway en klusser, ieder gebruik van het platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands Recht van toepassing.

20.2 Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of het gebruik van het platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Amstelveen, oktober 2020

Snel en gemakkelijk een vakman voor jouw klus

Plaats jouw klus